بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/06/26 ساعت 10:00 1398/06/26
تائید سازمان بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/16 ساعت 10 1398/05/28
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/16 ساعت 10:00 1398/05/28
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/16 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1398/05/16
تائید سازمان بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/01 ساعت 10 1398/05/13
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/01 ساعت 10:00 1398/05/13
لیست حاضرین در مجمع مورخ 139805/01 ساعت 10:00 1398/05/01
نامه سازمان بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/17 1397/10/17
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/07/17 ساعت 10 1397/10/17
آگهی ثبتی مجمع مورخ 1397/06/12 1397/09/14
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/06/12 ساعت 12:00 1397/07/22
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/06/12ساعت 12:00 1397/07/22
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/07/17 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1397/07/17
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/06/12ساعت 11 1397/06/27
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/06/12ساعت 11:00 1397/06/27
آگهی ثبتی مجمع مورخ 97/05/03 صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1397/06/17
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/06/12 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1397/06/12
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/05/03ساعت 8:00 1397/05/15
تائیدیه سازمان بورس بابت صورت جلسه مجمع مورخ 1397/05/03ساعت 8:00 1397/05/15
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/05/03صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1397/05/03
آگهی ثبتی اصلاحی مجمع مورخ 96/10/03 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد- تغییر متولی 1397/05/03
آگهی ثبتی مجمع مورخ 96/08/06 صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1397/03/02
آگهی ثبتی مجمع مورخ 96/10/03 صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1397/03/02
آگهی ثبتی مجمع مورخ 96/10/03 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد- تغییر مدیر ثبت 1397/03/02
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/10/03 ساعت 11:30 1397/02/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/12/26 ساعت 11:00 1397/02/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/10/03 ساعت 11:00 1397/02/25
تائید سازمان صورت جلسه مجمع مورخ 1396/12/26ساعت 11 صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1397/02/09
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/12/26 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1396/12/26
اعلام موافقت سازمان بورس اوراق بهادار 1396/11/25
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/10/03 (1) 1396/11/21
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/10/03 (2) 1396/11/21
تاییدیه مجمع مورخ 96-10-03 1396/11/11
تاییدیه مجمع مورخ 96-08-06 1396/11/11
آگهی مجمع 1396/11/10
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/12صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد 1396/08/15
صورتجلسه صندوق اندیشه زرین مورخ 1396/08/06 1396/08/15
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/08/06 اندیشه زرین پاسارگاد 1396/08/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1396/06/12 1396/07/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/12 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1396/07/03
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/06/12 1396/06/13
کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق 1395/12/21
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 17/11/1395 1395/11/19
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 17/11/1395 1395/11/17
صورتجلسه تائید شده مجمع صندوق مورخ 09/06/1395 - تصویب صورت های مالی 1395/07/11
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 09/06/1395 1395/06/09
صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق مورخ 28/01/1395 - تائید شده 1395/02/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 04/07/1394 1395/01/30
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 28/01/1395 1395/01/29
صورتجلسه افزایش سقف صندوق مورخ 28/01/1395 1395/01/29