بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد به همراه توضیحات