بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 178,874 4.63 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 1,855,146 48.02 392,121 73.11 353,038 65.46 345,981 63.51
سپرده بانکی 3,138,668 81.25 103,391 19.28 181,159 33.59 198,776 36.49
وجه نقد 5,930 0.15 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -1,315,616 -34.06 40,820 7.61 5,145 0.95 17 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 178,874 4.63 0 0 0 0 0 0